Ελληνικά

Aναζήτησης

Αγορά Ακινήτου

Αγορά ακινήτου στη Βουλγαρία

Γιατί να προσλάβουμε Δικηγόρο, και όχι μεσίτη

  • Ο Δικηγόρος υπερασπίζεται ΜΟΝΟ τα δικαιώματα και συμφέροντα των πελατών του
  • Ο Δικηγόρος έχει την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση
  • Ο Δικηγόρος φέρει επαγγελματική αστική ευθύνη
  • Ο Δικηγόρος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
  • Ο Δικηγόρος δικαιούται να ελέγχει για λογαριασμό του εντολέα του τους τίτλους κυριότητας ενός ακινήτου
  • Ο Δικηγόρος μπορεί να συντάσσει προσύμφωνα και συμβόλαια
  • Ο Δικηγόρος είναι επαγγελματίας νομικός

Αγορά Ακινήτου

Όλη η Διαδικασία - έλεγχοι κυριότητας, δικαιολογητικά, σύνταξη συμβολαίου, συμβολαιογραφικά τέλη και μεταβίβαση

Η Απόφαση αγοράς ενός ακινήτου στη Βουλγαρία και η Αγορά καθ'εαυτή αποτελούνται από πολλά στάδια, π.χ. από την διαδικασία των διαπραγματεύσεων και της μεταβίβασης. Κάθε υποψήφιος αγοραστής πριν προβεί στην αγορά ακινήτου είναι καλό να κάνει τα ακόλουθα μικρά βήματα μεγάλης σημασίας:

 

1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ:

Αρχικά το Δικηγορικό Γραφείο "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΚΟΒ" θα ελέγξει μια σειρά θεμάτων που αφορούν το ακίνητο στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο (Register Agency) (έλεγχος τίτλων του ακινήτου). Αναλυτικότερα ο έλεγχος γίνεται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν βάρη στο ακίνητο, δηλαδή εάν τυχόν υπάρχουν προσημειώσεις υποθήκης, υποθηκεύσεις ή εάν έχουν εγερθεί διεκδικήσεις ή εκκρεμείς αγωγές σε βάρος του ακινήτου.

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και το ακίνητο είναι «καθαρό» από βάρη, στη συνέχεια σκόπιμη είναι η λήψη ενός αντιγράφου των τίτλων του ακινήτου, το οποίο θα χρειαστεί για τη μετέπειτα σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας.

 Το Δικηγορικό Γραφείο "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΚΟΒ" θα φροντίσει για την έκδοση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών από τις αντίστοιχες βουλγαρικές δημοτικές και κρατικές υπηρεσίες, όπως Εφορία, Δήμος, Υποθηκοφυλάκειο κ.τ.λ.

 

2) ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΗΜΟ από πλευράς του Πωλητή

Για να μπορέσει να γίνει μια μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, ο πωλητής οφείλει να έχει πληρώσει κάποιους φόρους στον κατά τόπον Δήμο, οι οποίοι αναλογούν στο ακίνητο και που καθορίζονται με βάση την αντικειμενική του αξία.

 

3) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

Η υπογραφή του επίσημου συμβολαίου διενεργείται στο συμβολαιογραφείο με την επίσημη παρουσία του συμβολαιογράφου, του πωλητή, του αγοραστή και των δικηγόρων των δύο συμβαλλομένων στην μεταβίβαση.

 

4) ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ REGISTER AGENCY:

Επίσημα η μεταβίβαση της κυριότητας λαμβάνει χώρα με την μεταγραφή του υπογραφέντος συμβολαίου στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία Register Agency, όπου κατοχυρώνεται και επίσημα στην μερίδα του αγοραστή και νέου ιδιοκτήτη η διαδικασία της μεταβίβασης και η κυριότητα του ακινήτου.

 

5) ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ - ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

 Τα έξοδα της μεταβίβασης στη Βουλγαρία ορίζονται πρωτίστως από την Αντικειμενική Αξία του ακινήτου και ύστερα από την αμοιβή του συμβολαιογραφού, ο οποίος επισημοποιεί και πιστοποιεί την μεταβίβαση της κυριότητας από τον πωλητή στον αγοραστή. Ο συμβολαιογράφος έχει από τον νόμο τη δυνατότητα να χρεώσει στον αγοραστή όχι μόνο την αξίας της μεταβίβασης, αλλά επίσης να χρεώσει με το ίδιο ποσό την σύνταξη του συμβολαίου. Έτσι αν τα συμβολαιογραφικά τέλη ανέρχονται στο ποσό των 1000 λέβα, μπορεί να σας ζητηθεί από το Συμβολαιογραφείο να καταβάλλετε το ποσό των 2000 λέβα, ουσιαστικά θα σας ζητήσουν 100% της μεταβίβασης απλώς για να "γράψουν", δηλαδή να συντάξουν το συμβόλαιο. Καταβάλλονται επίση φόροι μεταβίβασης προς τον Δήμο. Για τους παραπάνω λόγους είναι σημαντική η παρουσία Δικηγόρου ο οποίος αφενός θα συντάξει το συμβόλαιο και θα σας γλυτώσει το 50% των τελικών συμβολαιογραφικών τελών, και αφεταίρου να διαπραγματευτεί με τον πωλητή το μοίρασμα κατά το ήμυσι μεταξύ των συναλλασσομένων της αμοιβής του συμβολαιογράφου.© 2017 - 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται