ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ελληνικά


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για την ασφάλεια των συμφερόντων των πελατών και των συναλλαγών με το Δικηγορικό Γραφείο "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΚΟΒ", καθώς και για αποφυγή κακοπροαίρετων συμπεριφορών από πλευράς τρίτων, ο δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΚΟΒ έχει θεσπίσει τους εσωτερικούς κανόνες ασφάλειας που περιλαμβάνουν την χρήση ψηφιακής υπογραφής σε κάθε έγγραφο, που εξέρχεται του Γραφείου, τον περιορισμό της πρόσβασης τρίτων στο αρχείο του γραφείου, της σύναψης πάντοτε Σύμβασης μεταξύ πελάτη και Γραφείου για ξεκάθαρο ορισμό δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και αμοβής, την έκδοση τιμολογιού για κάθε υπηρεσία. Συμπληρωματικά για την ασφάλεια των πελατών το Γραφείο εκδίδει πάντοτε Δήλωση Απορρήτου για την προστασία των εμπορικών και άλλων μυστικών των πελατών και εγγύηση του Γραφείου βάση της οποίος ο δικ. Γεώργιος Πετκόβ φέρει ποινική και αστική ευθύνη.

Φιλοσοφία του δικηγόρου Γεώργιου Πετκόβ είναι ότι η σταθερή συνεργασία βασίζεται στην ειλικρίνεια των προθέσεων και την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για κάθε υπηρεσία μας υπογράφουμε Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίων με ξεκάθαρους όρους σχετικά με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δικηγορικού Γραφείου και των Πελατών, της δικηγορικής αμοιβής, τους τρόπους λύσης και εκπλήρωσης της σύμβασης.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πριν από κάθε υπηρεσία και με την υπογραφή Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών αποστέλνουμε στους πελάτες ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ μέσω της οποία υποχρεωνόμαστε να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα, επιχειρηματικά στοιχεία και τα εμπορικά, βιομηχανικά, πλευματικά και άλλα δικαιώματα και μυστικά των πελατών μας.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Κάθε γραπτό στοιχείο που εξέρχεται του Γραφείου μας φέρει φυσική ή ψηφιακή υπογραφή ως εγγύηση γνησιότητας και αυθεντικότητας και απόδειξης βούλησης και ημερομηνίας.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Οι Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αποτελούν λογιστικό έγγραφο - τιμολόγιο, το οποίο μπορείτε να περάσετε ως έξοδο της εταιρείας σας.

 

 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Στη Βουλγαρία η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος αποτελεί δραστηριότητα προβλεπόμενη από το Σύνταγμα. Το επάγγελμα του δικηγόρου μπορεί να ασκεί όποιο πρόσωπο έχει ορκιστεί και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του δικηγορικού συλλόγου. Σε κάθε δικαστική περιφέρεια ενός περιφερειακού δικαστηρίου υπάρχει ένας δικηγορικός σύλλογος ο οποίος υπάγεται στο ανώτατο δικηγορικό συμβούλιο που έχει την έδρα του στη Σόφια. Η ιδιότητα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δικηγόρων ρυθμίζονται από τον νόμο περί δικηγόρων.

Βάση του Νόμου περί Δικηγορίας ο Δικηγόρος απολαμβάνει τα εξής δικαιώματα:

 • ΑΠΟΡΡΗΤΟ του Αρχείου, του Δικηγορικού Γραφείου, της Επικοινωνίας /γραπτής και προφορικής/ με τους πελάτες του
 • ΠΡΟΣΒΑΣΗ στο μητρώο πληθυσμού, εμπορικό και ποινικό μητρώο και σε μητρώα δικαστικών υποθέσεων και αποφάσεων, καθώς και πλήρη πρόσβαση στα αρχεία Κτηματολογίου.
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ επικύρωση γνησίου αντιγράφου των δικαιολογητικών των πελατών του.

Ο Δικηγόρος είναι υποχρεωμένος:

 • Να υπερασπίζεται ΜΟΝΟ να συμφέροντα των πελατών του.
 • Να τηρεί δημιουργεί φάκελο για κάθε πελάτη και να τον τηρεί για τουλάχιστον 5 χρόνια
 • Να ασφαλίζεται για επαγγελματική ευθύνη
 • Να φυλλάει τα προσωπικά δεδομένα και τα εμπορικά μυστικά των πελατών του
 • Να μη αποκαλύπτει σε τρίτους στοιχεία και δεδομένα των πελατών του

 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΡΟΡΟΥ

Ο  Δικηγόρος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζεται για Επαγγελματική Ευθύνη, ενώ παράλληλα βάση Νόμου φέρει βαρύτερη ποινική ευθύνη όταν διαπράττει αξιόποινες πράξεις. Επίσης όλες τις ευθύνες που φέρει είναι προσωπικές και ατομικές, και όχι συλλογικές και απρόσωπες όπως είναι η αστική ευθύνη των διαφόρων γραφείων Συμβούλων Επιχειρήσεων.

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Δικηγόρος υπόκειται στο καθεστώς του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των διατάξεων περί εμπιστευτικότητας του Νόμου περί Δικηγορίας.

 • ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΥΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Οι μεταφράσεις από πλευράς του Δικηγορικού Γραφείου είναι σε απόλυτη συμφωνία με τη βουλγαρική νομοθεσία και ως εκ τούτου έχουν κύρος δημοσίου εγγράφου και αποδέχονται από όλους τους δημόσιους και ιδιωτικού φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να υπάρξει αύξηση της τιμής ή αδυναμία προσφοράς συμφωνημένης υπηρεσία για λόγους αλλαγής νομοθεσίας ή εσωτερικών κανονισμών τραπεζών, κρατικών ή δημοτικών οργάνων, κ.τ.λ.
 • Η καταχώριση σε καθεστώς ΦΠΑ νέων εταιρειών είναι δωρεάν και συμπεριλαμβάνεται στη τιμή της λογιστικής κάλυψης για τον πρώτο μήνα για ενεργές εταιρείες.